DRINQ DIFFERENT | www.qwensh.com

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Qwensh B.V.

 

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Qwensh: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Qwensh B.V. gevestigd aan de Gedempte Sluiskom 15 te Ouderkerk aan de Amstel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK nummer 62805363;
 2. klant: iedere koper van een Qwensh product;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Qwensh en de klant;
 4. sachet of product: de sachet met poeder die een smaak en vitaminen bevat;
 5. website: www.qwensh.com.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten  die tussen Qwensh en klant tot stand komen. Door het plaatsen van een order op de website, gaat klant akkoord met deze voorwaarden.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Speciale aanbiedingen op de website zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. 

3.2 Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat hij buiten de website, de producten voor een lagere prijs aangeboden ziet worden dan op de website. 

 

Artikel 4: Levering

4.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk geleverd. In beginsel streeft Qwensh ernaar om na betaling van de bestelling binnen 3 werkdagen op het opgegeven afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. 

4.2 Qwensh kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

4.3 Indien klant een product besteld dat tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. 

4.4 Zodra de bestelde producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico van deze producten betreft over op de klant.

Artikel 5: Herroepingsrecht

5.1 Overeenkomsten kunnen zonder boete en zonder opgaaf van redenen binnen 14 kalenderdagen na aflevering van het product ontbonden worden. Dit geldt uitsluitend voor producten in een volledig onaangebroken verpakking. Retour zenden kan gedaan worden door de te retourneren producten, in de originele verpakking en voorzien van ingevuld retourformulier dat in de verpakking is bijgesloten, te retourneren naar: 

 

Qwensh B.V.

Afdeling retouren

Sluiskom 15

1191 GP Ouderkerk aan de Amstel

 

De verzendkosten van retourneren komt voor rekening van de Koper.

 

5.2 Het is ter uitsluitend beoordeling van Qwensh om vast te stellen dat een klant niet heeft voldaan aan het voorschrift van een volledig onaangebroken verpakking. Indien dit het geval is, informeert Qwensh de klant hierover en ontstaat geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

5.3 Voor alle geaccepteerde retouren draagt Qwensh zorg voor terugbetaling binnen 14

kalenderdagen nadat Qwensh de geretourneerde goederen in ontvangst heeft genomen. 

 

Artikel 6: Productinformatie en producteigenschappen

6.1 Inlichtingen over toepassingsmogelijkheden van de producten van Qwensh, adviezen, richtlijnen, aanwijzingen en verdere gegevens worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, steeds naar beste weten en/of inzicht, doch geheel vrijblijvend verstrekt door Qwensh. Door de klant kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. 

6.2 De sachets bevatten vitaminen. Het nuttigen van water verrijkt met Qwensh is echter uitdrukkelijk geen vervanging van gezonde voeding. De sachets zijn geen voedingssupplementen of geneesmiddelen. 

 

Artikel 7: Garantie

7.1 De kwaliteit van de sachets wordt gegarandeerd tot de houdbaarheidstermijn.

7.2 Qwensh kan de kwaliteit van bereid product, zowel in verband met de voedselveiligheid in het algemeen als voor het behoud van de vitamines, uitsluitend garanderen indien bereid product uiterlijk binnen 5 uur na bereiding wordt genuttigd. 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid en verjaring

8.1 Qwensh is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor de producten kunnen bederven of andere schade aan de producten kan ontstaan.

8.2 Qwensh aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een sachet wordt geconsumeerd na de vermelde houdbaarheidsdatum.

8.3 Qwensh is niet aansprakelijk voor eventuele letsels naar aanleiding van het door Qwensh geleverde, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • het niet naleven van de voorschriften zoals opgenomen in artikel 7;
 • méér vitaminen nuttigen dan op basis van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden is toegestaan. Elke verpakking met sachets bevat exact de hoeveelheid vitaminen die één sachet bevat.
  • Qwensh is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Qwensh is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • De aansprakelijkheid van Qwensh is beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar uitkeert terzake van het betreffende schadegeval.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Qwensh of haar ondergeschikten.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De klant onderkent dat het door Qwensh geleverde product uniek en vernieuwend is. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Qwensh geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qwensh mag de klant geen informatie, modellen, designs, know how, technische oplossingen, materiaalspecificaties, ontwerpen, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij kan ontlenen aan de geleverde producten, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

9.3 De klant zal zich  ervan onthouden om zelf danwel via een derde gelieerd aan de klant, producten die vergelijkbaar zijn met de producten van Qwensh voor eigen rekening en risico te ontwikkelen en commercieel te exploiteren op enige wijze waarbij gebruik wordt gemaakt van het idee en/of andere informatie die de klant heeft verkregen aan de hand van de door Qwensh aan de klant geleverde producten. 

Artikel 10: Persoonsgegevens en privacy

10.1 Qwensh zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De website bevat de [privacy policy]. Door een bestelling te plaatsen op de website, gaat klant akkoord met de privacy policy.

10.2 Qwensh neemt bij de verwerking van persoonsgegevens de van toepassing zijnde privacy wetgeving in acht.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Elke overeenkomst tussen Qwensh en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. 

11.2 Voor zover partijen een forumkeuze kunnen maken, zullen geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Qwensh worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Qwensh gevestigd is.